PRAWO CYWILNE

 • udzielanie porad prawnych
 • sporządzanie i opiniowanie umów
 • reprezentacja przed wszystkimi sądami
 • windykacja wierzytelności
 • sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie
 • postępowania egzekucyjne
 • sprawy o ochronę dóbr osobistych
 • sprawy o ubezwłasnowolnienie
 • upadłość konsumencka
 • sprawy z zakresu prawa rzeczowego

 

PRAWO SPADKOWE

 • udzielanie porad prawnych
 • sprawy o stwierdzenie nabycia spadku
 • przyjęcie oraz odrzucenie spadku
 • zrzeczenie się spadku
 • sprawy o zachowek
 • podział spadku
 • sprawy o ustalenie nieważności testamentu

 

PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE

 • udzielanie porad prawnych
 • sprawy o separację
 • sprawy o alimenty
 • sprawy o rozwód
 • sprawy o unieważnienie małżeństwa
 • podział majątku wspólnego małżonków
 • sprawy o ustalenie ojcostwa
 • sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej
 • sprawy o ustalenie kontaktów z dziećmi
 • sprawy o przysposobienie
 • prowadzenie mediacji

 

PRAWO KARNE

 • udzielanie porad prawnych
 • obrona w procesach karnych
 • reprezentacja przed organami ścigania i sądem karnym
 • udział w postępowaniu przygotowawczym
 • sprawy o wykroczenia

 

PRAWO ADMINISTRACYJNE

 • reprezentacja przed organami administracji państwowej i samorządowej
 • reprezentacja przed sądami administracyjnymi
 • skargi i zażalenia na decyzje administracyjne

 

PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

 • udzielanie porad prawnych
 • sporządzanie i opiniowanie umów o pracę, umów zlecenia, kontraktów managerskich
 • prowadzenie negocjacji pomiędzy pracodawcą i pracownikiem
 • prowadzenie spraw o roszczenia ze stosunku pracy lub z nim związane
 • prowadzenie spraw o odszkodowania dochodzone od zakładu pracy
 • reprezentacja przed sądem
 • prowadzenie spraw przed organami rentowymi